fbpx
CHOOSE MARKETPLACE

Type 1 Diabetes

All about Type 1 Diabetes

Trang thương mại điện tử www.mudaru.com (MUDARU) do Công ty Cổ Phần TNB Việt Nam (TNB) thực hiện và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử (SGD) là các khách hàng, người sử dụng website, cửa hàng thành viên, các tổ chức cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được TNB cho phép sử dụng dịch vụ. Tất cả thành viên phải tuân thủ những điều được quy đinh bởi TNB dưới đây. Sản phẩm được trưng bày trên MUDARU phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật. Hoạt động mua bán hàng hóa qua MUDARU được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP của chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành. Thành viên khi tham gia vào MUDARU phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy chế này. I - QUY ĐỊNH CH

What You Should Know About Type 1 Diabetes

What is the main cause of high blood pressure? High blood pressure is a chronic and silent killer. To prevent, as well as treat effectively, the best way is to understand the roots, know the source of the disease. The internal cause of high blood pressure is diagnosed as the following consequences. Nephritis Acute or chronic nephritis has a high risk of developing hypertension. The initial manifestations are edema; usually starts from the face and eyes (upper eyelid). The first period is very high blood pressure and large fluctuations, the later period leading to increase in blood pressure; manifestations of back pain, fear of cold, tired limbs, and tiredness. Little urine, often dark yellow urine; sometimes cloudy like blood or blood. Poor appetite, poor sleep and fatigue. Back pain is a manifestation of high blood pressure Chronic pyelonephritis The first manifestation is that the body temperature often decreases with prolonged periods of time, back pain and frequent urination, unable to stop u

Distributor list

AZUR BIOTOPES

2 Chemin de la Romaniquette. le Cascaveau, 13800 Istres, France

+33(0)630-92-1766

ALSO AVAIABLE AT AMAZON.COM

2121 7th Ave, Seattle, WA 98121, USA

www.amazon.com